Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme 02 Mar 20:00

İçindekiler

 1. Taraflar

 2. Tanımlar

 3. Beyan ve Tekeffüller

 4. Hak ve Yükümlülükler

 5. Ücretlendirme Politikası

 6. Sorumluluğun Reddi

 7. Diğer Hükümler

  7.1. Yürürlük

  7.2. Değişiklikler

  7.3. Kısmi Hükümsüzlük

  7.4. Bildirimler

  7.5. Sözleşmenin Dili

  7.6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. (Rain Türkiye) ile Kullanıcı arasında, Platformlar’da sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek amacı ile akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

Karapara Aklamanın Önlenmesi ve Müşteriyi Tanıma Politikası: Rain Türkiye tarafından mevzuat hükümlerine uyum programı çerçevesinde hazırlanan ve uygulanan Karapara Aklamanın Önlenmesi (Anti-Money Laundering “AML”) ve Müşteriyi Tanıma (Know Your Customer “KYC”) Politikası anlamına gelir.

Aydınlatma Beyanı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Rain Türkiye tarafından veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanan Aydınlatma Beyanı anlamına gelir.

Hizmetler: Rain Türkiye’nin yürürlükteki kanunların sınırları dahilinde her türlü ürün ve hizmetin satın alınması, satışı, dağıtımı, tanıtımı ve pazarlanması; ihale düzenlenmesi, internet sitesinde duyurular yapılması, ihracat ve ithalat yapılmasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetleri anlamına gelir.

Kullanıcı: Platformlar’a üye olan gerçek kişi kullanıcılar anlamına gelir.

Kullanıcı Sözleşmesi: Kullanıcı sözleşmesi ve ayrılmaz birer parçasını oluşturan tüm ekleri anlamına gelir ve ayrıca kısaca Sözleşme olarak da anılmıştır.

Platformlar: Rain Türkiye’ye ait www.rainturk.com adresinde yer alan web sayfasını ve mobil uygulamayı ifade eder.

Rain Türkiye: Rain Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelir ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde Biz olarak da anılır.

Taraflar: Kullanıcı ve Rain Türkiye, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılır.

3. BEYAN VE TEKEFFÜLLER

 1. Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Hizmetler ile ilgili olarak kendisi ve Rain Türkiye arasındaki yegâne sözleşme olduğunu ve Hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçmekte olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

 2. Rain Türkiye sadece Türkiye’den Kullanıcılar kabul etmekte veya kabul etmeyi hedeflemektedir. Platformlar üzerinden kullanıcı hesabı oluşturarak Kullanıcı Türkiye’de ikamet ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

 3. Kullanıcı (i) bağlayıcı bir sözleşmeye taraf olabilmek için Türkiye’de şart koşulan en az 18 yaşı (Kullanıcı’nın ikame etiği ülkedeki şart koşulan yaş daha yüksekse en az o yaşı) sağladığını; (ii) daha önce Hizmetler’i kullanımının askıya alınmadığını veya engellenmediğini; (iii) işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olabilmek için tüm hak ve yetkilere sahip olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olmakla diğer sözleşmeleri ihlal etmediğini; (iv) uygulanacak hukuk kapsamında Hizmetler’i kullanımının kısıtlanmadığını; ve (v) uygulanacak hukuka uygun olarak faaliyette bulunmanızın yasaklandığı durumda Hizmetler’i kullanmayacağını ve Hizmetler’i bir tüzel kişilik adına kullanmak için kaydoluyorsa (a) söz konusu tüzel kişilik kuruluşunun tabi olduğu yargı yetkisi kapsamındaki kanunlar çerçevesinde usulüne uygun olarak tamamlandığını ve halihazırda geçerli bir şekilde var olduğunu; ve (b) bu tüzel kişiliğin adına hareket etme yetkisine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 4. Kullanıcı Platformlar’ı kullanarak ve işlem talimatları vererek, bu tür işlem talimatlarını vermek için yeterli bilgiye sahip olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

 5. Kullanıcı Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu ve dijital para birimlerinin alım-satımında kayıp riskinin yüksek olabileceğini kabul etmektedir. Kullanıcı, Platformlar’a erişirken veya kullanırken aşağıdaki riskleri göz önünde bulunduracağını beyan ve taahhüt eder.

  • Dijital para birimlerinin fiyatındaki ve likiditesindeki dalgalanmalar, uygulanacak hukuktaki değişiklikler, finansal düzenleme eksikliği, mevduat sigortası koruması, dijital para birimlerinin yasal ödeme aracı olarak tanınmaması veya devlet desteğinin olmaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak kısa bir süre içinde kayıplar meydana gelebilir;

  • Dijital para birimlerindeki işlemler geri döndürülemez olabilir ve buna göre, hileli veya kazara yapılan işlemlerden kaynaklanan kayıplar geri alınamaz ve bazı dijital para birimi işlemlerinin, halka açık bir deftere kaydedildiği varsayılabilir; bu, işlemi başlattığınız tarih veya saat olmayabilir ve bazı durumlarda "durdurma" emirlerini veya iptalleri etkisiz hale getirir;

  • Dijital para birimlerinin değeri, söz konusu dijital para birimleri piyasasının ortadan kalkması durumunda belirli bir dijital para biriminin kalıcı ve toplam değer kaybına yol açabilecek şekilde piyasa katılımcılarının itibari para birimini veya dijital para birimlerini dijital para birimleri için takas etmeye devam eden istekliliğinden elde edilebilir.

  • Dijital para birimlerinin yapısı, dolandırıcılık veya siber saldırı riskinin artmasına neden olabilir ve Rain Türkiye’nin yaşadığı teknolojik zorlukların dijital para birimlerine erişimi veya bunların kullanımını engelleyebileceği anlamına gelebilir.

Bu beyan, dijital para birimleri ve Platformlar’ın kullanımıyla ilgili tüm risklerin kapsamlı bir listesi olarak düzenlenmemiştir. Kullanıcı koşullarını ve mali kaynaklarını değerlendirdiğinde bu tür bir ticaretin kendisi için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelidir.

 1. Kullanıcı hesabını aşağıdaki faaliyetler (“Yasaklı Kullanımlar”) için kullanmayacağını beyan ve kabul etmektedir:

  • Hizmetler’i, diğer kullanıcıların Hizmetler’den tam olarak yararlanmasını engelleyecek, kesintiye uğratacak, olumsuz etkileyecek veya engelleyecek veya Hizmetler’in işleyişine herhangi bir şekilde zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleme yapabilecek veya bozabilecek herhangi bir şekilde kullanmak;

  • Hizmetler’i herhangi bir yasa dışı kumar faaliyetine ödeme yapmak, desteklemek veya başka bir şekilde buna katılmak için; dolandırıcılık; kara para aklama; veya terörist faaliyetler; veya diğer yasadışı faaliyetler için kullanmak;

  • Hizmetler’e erişmek veya veri ayıklamak için Rain Türkiye tarafından sağlanmayan herhangi bir robot, örümcek, tarayıcı, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları veya arayüzü kullanmak;

  • Başka bir kullanıcının hesabını yetkisiz olarak kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek veya başkalarını tehdit etmek, istismar etmek, taciz etmek, gizlice takip etmek veya başka bir şekilde başkalarının yasal haklarını ihlal etmek veya başka bir kişiye karşı nefret dolu, hoşgörüsüz veya şiddet içeren konuşmaları veya eylemleri teşvik etmek;

  • Rain Türkiye’nin kontrollerinden veya teknolojisinden herhangi birini atlatmaya veya erişim yetkisi tanınmayan herhangi bir hizmet veya alanı erişmeye çalışmak;

  • Rain Türkiye’nin önceden yazılı izni olmadan Hizmetler ile etkileşime giren herhangi bir üçüncü kişi uygulaması geliştirmek;

  • Herhangi bir manipülatif veya önceden düzenlenmiş alım satım dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere yanlış, hileli, doğru olmayan veya yanıltıcı bilgi, işlem veya faaliyet oluşturmak veya yürütmek; ve

  • Herhangi bir üçüncü şahsı, bu Bölüm kapsamında yasaklanan faaliyetlerden herhangi birine katılmaya teşvik veya ikna etmek.

Yasaklı Kullanımlar, Hizmetler’in aşağıdaki işler, faaliyetler, uygulamalar veya öğelerle bağlantılı olarak kullanımını içerir: (i) yatırım ve kredi hizmetleri; (ii) kısıtlanmış mali hizmetler; (iii) fikri sınai mülkiyet veya mülkiyet hakları ihlali; (iv) sahte veya izinsiz mal; (v) yasal düzenlemelere tabi ürünler ve hizmetler; (vi) uyuşturucu ve uyuşturucu teçhizatı; (vii) sahte ilaçlar; (viii) yasa dışı uyuşturucuları taklit etmek için tasarlanmış maddeler; (ix) pornografik veya müstehcen içerik ve hizmetler; (x) çok katlı pazarlama; (xi) haksız, yağmacı veya aldatıcı uygulamalar; veya (xii) yüksek riskli ticari girişimler.

 1. Kullanıcı Rain Türkiye’nin kendisine hiçbir şekilde vergi veya yatırıma yönelik veya bunlarla ilgili yasal tavsiye vermediğini, Rain Türkiye’nin bu kapsamda bir hizmetinin bulunmadığını, söz konusu hususlarda aldığı tüm kararları kendisinin aldığını beyan ve kabul etmektedir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Her bir kullanıcı Platformlar’da yalnızca bir hesaba sahip olabilir. Aksinin tespiti halinde Rain Türkiye, Kullanıcı’ya ait hesapları ihbarsız olarak askıya alma ve kapatma hakkına sahiptir.

 2. Hizmetlerin sağlandığı Platformlar’ın, yazılım kodlarının, içeriklerin, alan adlarının, tasarımların, logonun ve diğer tüm fikri sınai mülkiyet haklarının (üçüncü kişilerce sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) sahibi Rain Türkiye’dir. Rain Türkiye’ye ait olan ve burada sayılmayan tüm haklar saklıdır.

 3. Kullanıcı tarafından oluşturulan hesap yalnızca kendisine aittir ve hesap üçüncü bir kişiye satılamaz ve devredilemez. Hesabın her ne nam altında olursa olsun üçüncü bir kişi tarafından kullandırılması durumunda Rain Türkiye hesabı kapatma, askıya alma, dondurma haklarına sahiptir. Rain Türkiye tarafından kullanıcı hesabına uygulanan bu işlemler Kullanıcı’nın dijital para birimleri varlıklarını etkilemez.

 4. Rain Türkiye AML ve KYC Politikası doğrultusunda kullanıcı adayının hesap oluşturulurken talep edilen bilgileri temin etmemesi veya temin etmesine karşılık kimlik tespitinin yapılamaması veya kullanıcı adayının gelir getiren ana iş konusu hakkında yeterli bilgi edinilememesi halinde ilgili kullanıcı hesabını aktive etmeme hakkına sahiptir. Daha önce sağladığı bilgiler doğrultusunda hesabı oluşturulan Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda sonradan makul şüphenin ortaya çıkması durumunda makul şüphe ortadan kaldırılmadığı sürece Rain Türkiye söz konusu Kullanıcı’nın hesabını askıya alma hakkına sahiptir. Makul şüphenin takdir hakkı Rain Türkiye’dedir.

 5. Kullanıcı, Rain Türkiye’nin önceden yazılı izni olmadan, Platformlar aracılığıyla sağlanan veya Rain Türkiye'nin logosu veya diğer ticari veya hizmet markalarını gösteren kaynak kodunu veya benzeri özel veya gizli verileri veya diğer benzer bilgileri değiştirmemeyi, kopyalamamayı, yeniden üretmemeyi, yeniden iletmemeyi, dağıtmamayı, satmamayı, yayınlamamayı, bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı veya depolamamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 6. Kullanıcı gerçekleştirdiği para transferlerini kendisine ait banka hesabı üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Gerçekleştirilen işlemlerin Rain Türkiye tarafından şüpheli olarak değerlendirilmesi halinde Rain Türkiye söz konusu işlemi iptal etme hakkına sahiptir.

 7. Tamamen Rain Türkiye’nin takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın hesap hareketliliğinin normal faaliyet kapsamı dışında kabul edilmesi durumunda, Rain Türkiye gerekli gördüğü önlemleri almadan önce ikincil elektronik, sözlü, yazılı veya başka şekilde Kullanıcı’dan onay isteyebilir.

 8. Platformlar’da veya Platformlar’a hizmet sunan üçüncü kişi hizmetlerinde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklı olarak Dijital Para Birim’lerinde hatalı fiyatlandırmalar oluşabilir. Bu durumlarda Rain Türkiye hatalı fiyatlandırmaları düzeltmek ve Hizmetler’in Kullanıcı’ya doğru şekilde ulaşması adına söz konusu sürede yapılan işlemleri iptal etme, hatalı fiyatlandırmalardan işlem gerçekleştiren hesapları askıya alma ve eğer söz konusu hesaplara yapılan işlemler doğrultusunda ödeme yapılmışsa bu ödemelerin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu işlemler doğrultusunda yapılan ödemelerin Rain Türkiye’ye iade edilmemesi halinde Rain Türkiye her türlü hukuki yola başvurma hakkında sahiptir.

5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

 1. Rain Türkiye, Hizmet'lerle ilgili ücret politikasını Platformlar’ın Komisyon ve Ücretler bölümünde ilan edecektir. Site’nin yardım bölümüne [email protected] adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 2. Rain Türkiye, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Rain Türkiye, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 3. Rain Türkiye, her TL çekme işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

 4. Dijital para birimi transferleri iade edilemez, dolayısıyla Rain Türkiye tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve Kullanıcı’nın bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

6. SORUMLULUĞUN REDDİ

 1. Kullanıcı’nın işlem geçmişi Rain Türkiye’de mevcut olup kullanıcı hesabının takibinden ve şifre ve kullanıcı adının korumasından Kullanıcı’nın kendisi sorumludur. Kullanıcı yetkisiz ve şüpheli her türlü işlemi aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Rain Türkiye’ye derhal bildirmek zorundadır. Hesabın çalınmasından ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından doğan zararlardan Rain Türkiye sorumlu değildir.

 2. Kullanıcı, Platformlar’da oluşturduğu hesabını yalnızca AML ve KYC Politikası’na ve Uygulanacak Hukuk’a uygun olarak kullanabilecektir. Kullanıcının aksi yöndeki eylemlerinden Rain Türkiye sorumlu olmayacaktır. Rain Türkiye aykırılığın tespiti halinde gerekli önlemleri alabilecek, her türlü hukuki hakkını kullanabilecektir.

 3. AML ve KYC Politikası’na uygun olarak, Platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumlusu Kullanıcı’dır. Platformlar aracılığıyla satın alınan dijital para birimlerinin nasıl kullanıldığı, hangi kişilere aktarıldığı ve bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti dijital para birimlerinin doğası gereği mümkün değildir. AML ve KYC Politikası’nda da belirtildiği üzere, dijital para birimlerinin kötüye kullanımından doğan doğrudan veya dolaylı, menfi veya müspet zararlardan Rain Türkiye’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 4. Rain Türkiye, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen dijital para birimlerinin yatırılması ve çekilmesi işlemlerinde zaman zaman kimlik doğrulama ve onay prosedürleri gerçekleştirecektir. Bu prosedürler kullanıcı hesabına para transferi gerçekleştirilen kişinin banka hesabı bilgisinin istenmesini de içerebilir.

 5. Platformlar aracılığıyla yapılan işlemler sırasında Kullanıcı tarafından kullanılan internet ağında yaşanılan planlı veya plansız kesintilerin gerçekleşmesi durumunda işlemin tamamlanması gecikebilir. Rain Türkiye, dijital para birimleri ile para yatırma veya çekme işlemlerinde herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir.

 6. Platformlar’daki kullanıcı hesaplarına yapılacak para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kuralları belirleme ve dilediği zaman değişiklik yapma yetkisi Rain Türkiye’ye aittir.

 7. Kullanıcı mevcut risklere karşı alınabilecek güvenlik önlemleri konusunda gerekli görüldüğünde bilgilendirilir. Fakat Kullanıcı’nın tavsiye edilen güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelerine rağmen karşılaşabilecekleri doğrudan ve dolaylı zararlardan Rain Türkiye sorumlu tutulamayacaktır.

 8. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlem talimatlarının hatasız ve bilerek yapılmış işlem emirleri olduğu kabul edilir ve bu işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 9. Rain Türkiye, Kullanıcı’ya ait dijital para birimlerinin güvenliğinin sağlanması için basiretli bir tacir olarak gerekli çabayı göstermektedir. Rain Türkiye tarafından alınan önlemlere rağmen Kullanıcı’ya ait dijital para birimlerine karşı gerçekleşebilecek saldırılardan Rain Türkiye sorumlu değildir.

 10. Rain Türkiye, Platformlar’da veya Platformlar’a hizmet sunan üçüncü kişi hizmetlerinde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklı oluşan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

 11. Kullanıcı hesabına para yatırma ve hesabından para çekme işlemlerini belirlenen sürelerde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu işlemlerin belirlenen süreler dışında gerçekleştirilmesi durumunda doğabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan Rain Türkiye sorumlu değildir.

 12. Rain Türkiye'nin üçüncü kişi bir kuruluş tarafından satın alınması veya bir üçüncü kişi kuruluşla birleştirilmesi durumunda Rain Türkiye, Kullanıcı’dan topladığı verileri aktarma veya devretme hakkını saklı tutar.

 13. Destek hizmetleri yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlanmaktadır. Bu adres dışında herhangi bir kanal ile yapılan talepler Rain Türkiye’ye ait değildir. İşbu madde Kullanıcı'ya bir tebliğ niteliğinde olup, Rain Türkiye yukarıda belirtilen e-posta adresi haricindeki herhangi bir e-posta adresinden gönderilmiş bir e-posta sebebiyle Kullanıcı'nın uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

7. DİĞER HÜKÜMLER

 1. Yürürlülük: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi doğası gereği fesihten veya sonlanmasından sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

 2. Değişiklikler: Rain Türkiye, işbu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

 3. Kısmi Hükümsüzlük: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerinden birinin veya birkaçının geçersiz, yasa dışı veya herhangi bir şekilde uygulanamaz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

 4. Bildirimler: Kullanıcı, hesabında kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-postaların yazılı bildirim yerine geçeceğini kabul etmektedir.

 5. Sözleşmenin Dili: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin diğer herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir çevirisi size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Buradaki terimlerin, koşulların ve temsillerin anlamları, Türkçe dilinde tanımlarına ve yorumlarına tabidir.

 6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacaktır. Site’nin kullanımından doğan ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan koşul ve hükümlere ilişkin çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Rain, regülasyon odaklı kripto varlık alım ve satım platformudur. Rain finansal kurum standartlarında kullanıcılarına hizmet sunmaktadır.

Şirket

Öğrenin

Kariyer

Sosyal

Rain uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın

iOS & Android

İndirmeler

Telif Hakkı 2022 Rain Turkey