Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Beyanı

A. Hakkımızda

Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“Rain Türkiye” veya “Şirket”) 255526-5 ticaret sicil numarası kurulmuş olup kayıtlı adresi Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Nno:26/87, Sarıyer, İstanbul, Türkiye’dir. Şirket, uygulanacak hukukun sınırları içerisinde her türlü ürün ve hizmetin alımı, satımı, dağıtımı, tanıtımı ve pazarlanması; açık arttırma düzenlenmesi, internet sitesi üzerinden duyurular yapılması, bu amacın gerçekleştirilmesi adına ihracat ve ithalat yapılması (“Hizmetler”) alanlarında hizmet veren uluslararası bir kuruluştur.

B. İşbu Aydınlatma Beyanı Hakkında

İşbu Aydınlatma Beyanı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679 (“GDPR”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiş olup Rain Türkiye ile www.rainturk.com(“İnternet Adresi”) adresine üye olan kullanıcı arasında düzenlenen Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kanunun 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Beyanı ile sizi veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımıza ve kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz yasal haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin işlenmesi ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Hiçbir özel nitelikli kişisel verinizi işlemiyoruz. Ayrıca kişisel verileri gereksiz yere toplamıyor veya işlemiyoruz. İnternet Adresine üye olarak kullanıcı sözleşmesini ve işbu Aydınlatma Beyanı’nı okuduğunuzu ve peşinen kabul ettiğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.

Tarafımızca çocuklardan kasıtlı olarak herhangi bir bilgi alınmamakta veya bilgi alımına yönelik herhangi bir girişim yapılmamaktadır.

C. Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Sizinle farklı bir anlaşma içerisinde olmadığımız takdirde, Rain Türkiye olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, eski çalışanlarımız, Şirket hissedarları, Şirket yetkilileri, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz tarafından bize sunulan kişisel verileri Kanuna ve GDPR’a uygun olarak işliyor, aktarıyor, saklıyor ve imha ediyoruz. Kişisel verileriniz, aşağıda amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, saklanabilecek, imha edilebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

D. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketin ticari faaliyetlerine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin birimleri ve ofisleri, İnternet Adresi veya benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenebilecektir.

Rain Türkiye ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirket tarafından, Kanunda düzenlenen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

 • Hizmetlerin sağlanması;

 • Sorularınıza cevap vermek ve Hizmetler ile ilgili genel bilgilerin sağlanması;

 • Size sunduğumuz Hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması ve sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer hizmetler hakkında size bilgi verilmesi;

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

 • Reklamların sizin ve bilgisayarınız veya cihazınız için en etkili şekilde sunulmasının sağlanması;

 • Reklamın etkinliğini artırmak;

 • Akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi;

 • Departmanlar arasında koordinasyonun ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi;

 • Fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması;

 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve takibi;

 • Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması;

 • İdari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi;

 • Mevzuatta veya Şirketin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması;

 • Kullanıcı memnuniyetinin tespiti;

 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi;

 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi, talep ve soruların cevaplanması;

 • Çeşitli yöntemlerle (anket, oylama vb.) veri sahibinin görüşünün alınması;

 • Sistemlerimizin, İnternet Adresinin ve faaliyetlerimizin (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil) yönetilmesi, korunması ve iyileştirilmesi;

 • Acil durumlara yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası;

 • İnsan kaynakları, pazarlama ve halkla ilişkiler politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi.

E. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya Kanunun 5/2. maddede düzenlenen diğer hallerde, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

F. Kişisel Verilerinizin Uluslararası Aktarımı

Kişisel verileriniz, gizlilik ve veri koruma yasalarının yargı çevrenizde yeteri kadar koruyucu olamadığı hallerde, hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilir ve/veya bu kişilere aktarılabilir. Bu husus, yalnızca Hizmetlerin size sağlanması ve sağlanmasının zorunlu olduğu durumlar içindir. Bu tür veri aktarımlarını düzenlemek ve aktarım halinde veri bütünlüğünü korumak ve sürdürmek amacıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını garantilemek için, GDPR'ın V. Bölümü altında düzenlenen (ki buna tarafımızca uyulacak olan) özel yükümlülükler mevcuttur.

Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.

G. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İnternet Adresi çerezleri (“Çerezler”) kullanmaktadır. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan ve normalde istatistiksel bilgileri toplamak üzere ve kullanım eğilimlerini veya bir İnternet Adresine erişimleri analiz etmek için kullanılan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs dağıtmak için kullanılamaz. Çerezleri, IP adresleri, işletim sistemi türü, tarayıcı türü, tarayıcı dili, sorguların geçmişi, reklam mesajlarının gösterilmesiyle ilgili veriler ve kullanıcıların bunlara tıklamaları gibi bilgileri toplamak için kullanırız.

Çerezler kişisel tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, böylece siteye her girişinizde tekrar giriş yapmanız gerekmez.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Mevzuatta açıkça düzenlenmiş olması;

 • Şirketin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması;

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması;

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması; veya

 • Açık rızanızın bulunması.

H. Amaç Değişikliği

Kişisel verileriniz, yalnızca tarafımızca toplanılan amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Fakat başka bir amaçla kullanılması gerekir ve işbu amaç asıl amaca uygun olursa, söz konusu yeni amaçlar için de kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Yeni amacın işlenmesinin asıl amaçlarla nasıl uyumlu olduğuna dair bir açıklama istemeniz durumunda, lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın. Kişisel verilerinizi konu dışında bir amaçla kullanmamız gerekirse, sizi bunu yapmamıza olanak sağlayan yasal dayanağı açıklayarak bilgilendiririz. Kişisel verilerinizi, mevzuat kapsamında gerekli olan ve imkan tanınan durumlarda, sizin bilginiz ve rızanız olmaksızın, işbu Aydınlatma Beyanı’na uygun olarak, işleyebileceğimizi belirtmek isteriz.

I. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz

Kişisel verilerinizi, yasal, muhasebesel veya raporlama gerekliliklerini yerine getirme amaçları dahil olmak üzere, topladığımız amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bu husus, kişisel verilerinizi saklama süresinin, aldığımız verilerin türüne bağlı değişebileceği anlamına gelmektedir. Kişisel verilere ilişkin uygun saklama süresini belirlemek için, kişisel verilerin miktarını ve niteliğini kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan olası zarar riskini, kişisel verilerinizi hangi amaçla işlediğimizi ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yasal gereklilikleri göz önüne almaktayız. Bu husus, belirli bir ülkedeki yasal gerekliliklere veya diğer düzenleyici gerekliliklere göre değişebilir. Veri saklama politikalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.

J. Veri Sahibi Olarak Kanun Tahtında Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, veri sahibi sıfatıyla Şirkete başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 • Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 • Kanunun 7. maddesinde düzenlenen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 • Kişisel verilerinizin Kanun hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, KVKK'nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte, veri sorumlusu Şirkete [email protected] veya 0212 214 76 10 numaralı telefonları üzerinden gönderebilirsiniz. Yazılı başvurularınızı da linkte yer alan formu doldurarak Reşitpaşa Mahallesi, Eeski Büyükdere Caddesi, No:26/87, Sarıyer / İstanbul adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ücret alınacaktır.

İşbu Aydınlatma Beyanı, 17 Mayıs 2021 tarihinde güncellenmiştir. Değişiklik olması durumunda, yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Rain, regülasyon odaklı kripto varlık alım ve satım platformudur. Rain finansal kurum standartlarında kullanıcılarına hizmet sunmaktadır.

Şirket

Öğrenin

Kariyer

Sosyal

Rain uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın

iOS & Android

İndirmeler

Telif Hakkı 2022 Rain Turkey